Občanské sdružení ZA SKLEM o.s. vzniklo 22. února 2011.

Poslání a cíle sdružení
Posláním sdružení je poskytovat osobám s Poruchou Autistického Spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně osoby s poruchou autistického spektra.

Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto cíle:
1. Podílet se na zlepšení kvality života cílové skupiny a všestranná podpora jejich rodin.
2. Větší integrace cílové skupiny do společnosti.

Formy činnosti:
a) rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu
b) podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické skupiny pod odborným vedením)
c) volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které směřují k podpoře cílové skupiny a jejímu zviditelnění
d) informování a osvěta laické i odborné veřejnosti – pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS
e) podpora, zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS
f) zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny
g) usilování o kvalitativní růst služeb pro lidi s PAS
h) prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS (semináře, kurzy, konference)
ch) získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání benefičních akcí, veřejných sbírek
i) usilování o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů
j) spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení

Od 1. 9. 2014 jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o službu Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (více informací v sekci služby).

Naším mottem je Baťovský odkaz. „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.