Poslání služby

 • Poskytovat rodinám s dětmi, dospívajícím lidem s poruchami autistického spektra takovou podporu, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí.

Základní činnosti služby

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Zastupování zájmů klientů ve školním prostředí.

Cílová skupina

 • Děti a dospívající s PAS a jejich rodiny.
 • Lidé ze sociálního prostředí osob s PAS (školy, úřady, pracoviště…)

Činnosti služby

Skupinové činnosti

Skupiny pro děti

Nácvik práce ve skupině, nácvik sociálních dovedností, nácvik funkční komunikace v sociálních vztazích, nácvik žádoucího chování, nácvik adaptace na změnu, nácvik samostatnosti, rozvoj smyslového vnímání.

Individuální setkání

 • Nácviky dle individuálních potřeb uživatelů.

Individuální a rodinné konzultace

 • Včasná krizová intervence a související pomoc rodině.
 • Sociálně terapeutická činnost.
 • Terapeutická práce s rodinou.Konzultace budou probíhat na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Zastupování zájmů klientů ve školním prostředí

 • Návštěvy školy, dopomoc při uplatňování doporučení ke vzdělávání dítěte/žáka, dopomoc při nácviku sociálně žádoucího chování dítěte/žáka ve školním prostředí.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při komunikaci s úřady, pomoc při obstarávání sociálních dávek, a další)

Další činnosti

Zooterapie

 • Využití canisterapie (práce se psem) a felinoterapie (práce s kočkou). Cílem je navození kladných emocí, aktivizace a relaxace uživatelů. Prohloubení vnímání a prožívání za podpory zvířat.

Muzikoterapie

 • Nácvik sociálních, komunikačních a motorických dovedností s využitím muzikoterapeutických metod.

Multisenzorická místnost

 • Speciální místnost s prvky Snoezelen, určena k relaxaci, poznávání, podpoře sociálních interakcí a vnímání tělesného schématu.

Rodičovské skupiny

 • Vzdělávání, sdílení a vzájemná podpora rodičů a dalších osob, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání lidí s PAS. Skupiny jsou vedeny odborníky v této problematice.