Rytmus o.s. – pořádané kurzy

Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení
Podzim 2013

Rytmus, o.s.
Londýnská 81,Praha
www.rytmus.org
tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, 

POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA
RYTMUS, o.s., ve spolupráci s VOŠ JABOK srdečně zvou všechny zájemce na kurz pro asistenty pedagoga, akreditovaný MŠMT ČR.
Název kurzu: Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem
Termín konání: srpen až říjen 2013 (28. – 30.8.; 9. – 11.9.; 30.9. – 2.10.; 14. – 16.10.2013)
Místo konání: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Cena kurzu: 9 500,-
V běžné mateřské, základní nebo střední škole hraje asistent pedagoga klíčovou roli při vzdělávání dítěte nebo mladého studenta s postižením. Jeho kompetence, role i praktické využití však zůstávají v mnoha školách velkou neznámou. Kurz poskytne frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi.
Absolvování kurzu opravňuje k výkonu práce asistenta pedagoga ve smyslu požadavku novely zákona č. 198/2012 Sb. O pedagogických pracovnících, kterou se mění zákon č. 563/2004 Sb.
Přihlásit na kurz se můžete elektronickou přihláškou, kterou naleznete na tomto odkazu: PŘIHLÁŠKA
Z ohlasů na kurzy pořádané Rytmus, o.s., vybíráme:
„Opravdu nemám, co vytknout. Všichni lektoři byli super. Přeji vám, aby se vám nadále dařilo dělat takové super kurzy.“
„Výkon a kvalita prezentace byly bezvadné. Vše bylo srozumitelné, prostě skvělé. Děkuji.“
„Výborný výklad, praktické a použitelné konkrétní rady.“
„Prezentace byla skvělá, tato přednáška mě velice zaujala, výkon lektora byl strhující. Poznatky využiji při své práci. Byla to jedna z nejlepších přednášek. Děkuji.“
„Na tomto semináři jsem velice ocenila, že jsme si sami vyzkoušeli jak učivo upravit pro děti s SVP, a lektorka ihned poopravila naše nedostatky.“
„Moc pěkné! Líbilo se mi – názorné. Všechny jsme se zapojily do diskuse.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O KURZU
Absolvent kurzu
 získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 získá informace o strategii zvládání krizových situací
 dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
 nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi
Rozsah kurzu
 celkem 120 hodin: 80 hodin přímé teoretické výuky + 40 hodin praxe (individuální studium a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu)
Akreditace
 kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. 38917/2011-25-842 v systému DVPP.
Počet účastníků
 minimální počet účastníků je 17, maximální 25
Kurz je určen
 pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci
 pro zájemce, kteří by chtěli práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
Podmínky účasti
 ukončené vzdělání s maturitou
 komunikativnost, spolehlivost, empatie
 základní znalost práce v MS office a na internetu

Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu je
 75% účast na prezenčních seminářích
 vypracování a úspěšné zvládnutí všech úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu
 napsání závěrečné práce na zadané téma ve stanoveném termínu
 splnění povinné 40 hodinové praxe
Informace o platbě kurzu Částku 9 500 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 31.7.2013. Variabilní symbol uveďte 30082013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

VYTVÁŘENÍ „KRUHU PŘÁTEL“
SEMINÁŘ O PODPOŘE VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ A O INKLUZI
26. – 27. srpna 2013
VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
9,30-16,30
Seminář vedený anglickými lektory z organizace Inclusive Solutions Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem
„Neexistuje takové postižení, které by znemožňovalo vztah“
Al Etmanski – „Dobrý život“
Proč Kruhy přátel?
Kruh přátel je metodický nástroj, který napomáhá k začlenění těch jednotlivců, kteří jsou kvůli svému postižení, chování nebo jiné odlišnosti vystaveni největšímu riziku odmítnutí nebo izolaci v komunitě, v níž žijí.
Kruh přátel vytváří společenství, které si uvědomuje ústřední význam vztahů a komunitních vazeb pro životy NÁS VŠECH.
Již po sedmé máte možnost zažít profesionálně vedený seminář s anglickými lektory Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem z Nottinghamské organizace Inclusive Solutions. Během kurzu se seznámíte s nástrojem Kruh přátel, naučíte se jej vytvářet a především využívat.
Využijte k účasti dva dny z přípravného týdne a nechte se inspirovat pro nový školní rok. A že nepřeháníme, potvrdí výpovědi (ve formě vzkazů lektorům) absolventů posledního květnového kurzu, který byl zaměřen na nové přístupy k dětem s problémovým chováním a na začlenění dětí s poruchou autistického spektra do běžné třídy:
„Jste skvělí. Neuvěřitelně nabíjíte lidi optimismem, nadějí. Umíte v lidech otevřít jiný pohled na situaci.“
„Opět jste byli úžasní, jako vždy. Pozitivní atmosféra, interakce, jasné, srozumitelné předávání poznatků a informací – prostě super!!!!!!“
„Myslím, že tento kurz by mělo vidět co nejvíce lidí i psychologů atd …“

„Lektoři byli výborní. Souhlasím, že nám primárně nemá jít o nálepkování dětí, ale o jejich zařazení. Vůči dětem i jejich rodičům musíme být srozumitelní!“
„Úžasně sehraný tým. Děkuji.“
„Díky za jejich pozitivní přístup, zanechají hluboký dojem. Jejich kurzu se účastním podruhé a z toho prvního kurzu jsem čerpala celý rok.“
„Nejpřínosnější jsou konkrétní příklady z praxe“
Podívejte se, co o kurzu řekli absolventi květnového kurzu na kameru:
Ohlasy českých a amerických absolventů květnového kurzu, který se týkal dětí s problémy v chování a začleňováním dětí s autismem do škol:
Ohlasy britských pedagogů kurzu vedeného Derekem a Colinem na téma Kruh přátel.
Ohlasy českých absolventů kurzu Vytváření Kruhu přátel, který se uskutečnil v létě 2012

Zkušenosti lektorů – Colin Newton a Derek Wilson:
Přes 10 let podporujeme využívání metody Kruhu přátel v různých základních a středních školách ve Velké Británii a velmi často s úspěšnými výsledky. Obrovská výhoda metody je, že je časově úsporná a nenáročná pro pedagogy. Zásadní práci v řešení problémů odvedou sami vrstevníci – spolužáci, nikoli dospělí. Role pedagoga spočívá v tom, že se s Kruhem přátel (včetně žáka, kvůli kterému je kruh vytvořen) sejde a stráví s ním 20-30 minut týdně. V počátečních fázích setkávání pedagog skupinu vede/facilituje k dosažení pozitivního výsledku v řešení problému. Postupem času se kruh do značné míry stává soběstačným, poskytuje podporu žákům s potížemi bez pravidelné potřeby vstupu dospělých. Výsledky procesu jsou viditelné velmi rychle – pokud se kruh pečlivě naplánuje a facilitátor je o vhodnosti metody přesvědčen.
(dále si o Kruhu přátel můžete přečíst: http://www.inkluze.cz/inkluzivni-vzdelavani/clanek-484/kruh-pratel)
Na kurzu se naučíte, jak kruh okolo dítěte s potížemi sestavit, koho využít, jak ho motivovat. Užijete si a zažijete multimediální workshop, který ve vás probudí mnoho výzev, pobaví vás a dotkne se vašich emocí. Kruh přátel je pro nás pro všechny, pro život …. a funguje!
Kurz je vhodný zejména pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, poradenské pracovníky a psychology pracující ve školství.
O lektorech:
Derek Wilson a Colin Newton jsou spoluzakladateli organizace Inclusive Solutions. Jejich zkušenosti jakožto psychologů působících ve školství ve Velké Británii jsou více než 50 ti leté. Jsou zastánci inkluze, poskytují vzdělávací kurzy a konzultace školám domácím i zahraničním.
www.inclusive-solutions.com
Metodika O.s. Rytmus vydalo v květnu 2013 metodiku Vytváření Kruhů přátel, o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi, kterou prvně představí na tomto kurzu. Účastníci kurzu si ji budou moci pořídit za zvýhodněnou cenu 220,-. O metodice se více dočtete zde: http://www.inkluze.cz/clanek-557/metodika-vytvareni-kruhu-pratel

Organizační náležitosti:
Termín: 26. – 27.8.2013
Místo: VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Cena: 5 000,-
Přihláška: On-line přihláškový formulář
Tlumočení: Kurz bude simultánně tlumočen do češtiny
Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT v programu DVPP
Informace o platbě kurzu Částku 5 000 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 11.8.2013. Variabilní symbol uveďte 26082013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

DEN „GRAFICKÉ FACILITACE“ neboli obrazových výstupů
Kurz vedený Colinem Newtonem a Derekem Wilsonem z organizace Inclusive Solutions
28.8.2013, 9,30 – 16,30,
VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Každá porada nebo schůzka vyžaduje zápis pro potřeby zaznamenání klíčových myšlenek, domluvených postupů, nových nápadů, či shod, ke kterým jste společně s kolegy došli. Zápis však můžeme mít mnohem zábavnější a efektivnější podobu, než na kterou jste většinou zvyklí. Viz obrázek výše.
O.s. Rytmus Vás srdečně zve na jednodenní kurz „grafické facilitace“ nebo obrázkových výstupů:
 Naučíte se, jak používat VELKÝ kus papíru a fixy a jak vytvořit nezapomenutelný výstup z vašeho školení, porady týmu, ze schůzky uplatňující metodu Plánování zaměřeného na člověka anebo z týmové porady, při které hledáte řešení k problematické situaci konkrétního člověka a jeho rodiny.

 Naučíte se, jak zachytit podstatu dění a jak ji vizuálně znázornit.
 Naučíte se porozumět tomu, jak grafická facilitace udržuje skupinu koncentrovanou na určité téma
Zažijete praktický, interaktivní den, který je složený z ukázek obrazového zaznamenávání a jejího nácviku s lektorem.
Školení si klade za cíl:
 Představit vám základní dovednosti potřebné k obrazovému zaznamenávání – není potřeba žádných předchozích zkušeností
 Vytvořit schopnost slyšet, co je ´za slovy´ a zachytit hlubší význam sděleného
 Pomoci vám překonat nedostatek sebedůvěry – „Já neumím kreslit!“ – a pomoci vám objevit schopnost efektivně zaznamenat průběh schůzky/školení/konverzace aj.
Pro koho je kurz určen:
 Pro kohokoliv, kdo chce ke svým lektorským dovednostem přidat novou, obrazovou dimenzi
 Pro ty, kteří se chtějí naučit novým metodám skupinové facilitace
 Pro vedoucí pracovníky, kteří potřebují vlít novou energii do týmových schůzek a plánovacích procesů
 Pro ty, kteří se učí o Plánování zaměřeném na člověka a chtějí zlepšit dovednosti obrazového zaznamenávání
 Pro kohokoliv, kdo pracuje se skupinami a pomáhá jim vytvářet sdílenou vizi jejich budoucnosti
 Kurz je ideální pro jakýkoliv tým, který může pokračovat ve společném procvičování, procvičování, procvičování …
Obsah kurzu:
Kurz vám představí zásady obrazového zaznamenávání a obsáhne tato témata:
 Fixy, pastelky a papír – Co potřebujete pro to, abyste mohli začít?
 Základní „gramatika“ obrazového zaznamenávání – základní tvary, používání barev, obrázků, písma, slov, vytváření spojitostí
 Jak porozumět podstatě toho, co bylo řečeno a jak to převést do obrazového jazyka
 Jak si udržet přehled o plynoucím dialogu a jak „smrsknout“ jeho obsah do klíčového tématu
 Umění slyšet poezii – zachycení a zaznamenání nezapomenutelných medailonků uprostřed plynoucího rozhovoru

Fotografie a videa z předchozích kurzů:
Kurz plánování zaměřené na člověka a jeho využití ve škole, 2011 Praha
Nové přístupy k dětem s problémy v chování a o dětech s autismem a jejich začlenění do běžných škol, 2011 Praha
Kurz o Kruhu přátel, 2012 Praha
Ohlasy českých a amerických absolventů květnového kurzu, který se týkal dětí s problémy v chování a začleňováním dětí s autismem do škol, 2013 Praha
O lektorech:
Derek Wilson a Colin Newton jsou spoluzakladateli organizace Inclusive Solutions. Jejich zkušenosti psychologů působících ve školtví ve Velké Británii jsou více než 50 ti leté. Jsou zastánci inkluze, poskytují vzdělávací kurzy a konzultace školám domácím i zahraničním.
www.inclusive-solutions.com

Organizační náležitosti:
Termín: 28.8.2013
Místo: VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2
Cena: 2 500,-
Přihláška: On-line přihláškový formulář
Tlumočení: Kurz bude simultánně tlumočen do češtiny
Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT v programu DVPP
Informace o platbě kurzu Částku 2 500 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 11.8.2013. Variabilní symbol uveďte 28082013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI – ORGANIZACE PRÁCE V JEDNÉ ČESKÉ TŘÍDĚ
Seminář je ukázkou organizace práce, zacílené na různé metody i způsoby plánování a hodnocení, tak, aby děti ve třídě navzájem spolupracovaly a byly zapojeny do práce, ať už se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ne. Účastníci semináře uslyší, jak probíhala práce s dětmi v konkrétní třídě běžné základní školy, jaká byla její úskalí i klady.
Tento seminář si klade za cíl být tržištěm nápadů, nabídkou možností a inspirací. Bude možné také vidět ukázky pracovních listů, zadání práce, hodnotících formulářů a jiných materiálů.
Seminář je veden prožitkovou formou, účastníci aktivně spolupracují a vyzkoušejí si sami na sobě některé způsoby práce, které je možné použít ve škole.
Základní okruhy, kterými se budeme v semináři zabývat:
– Jak vypadá inkluzivní třída?
– Organizace dne ve třídě, komunitní kruh, pravidla
– Týdenní plány, povinné a dobrovolné úkoly, zadání k práci
– Komunikace s rodiči
– Hodnocení a sebehodnocení
Vzkaz lektorky: „Seminář je určen všem, kdo se rádi nechají inspirovat, hledají nápady a podněty ke své práci s dětmi“.
Název kurzu: Inkluzívní vzdělávání v praxi
Lektorka: Michaela Němcová
Termín konání: 19. 9. 2013, 13,30-17,30 hod
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 600 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Akreditace: Seminář je akreditovány MŠMT v systému DVPP .
Účastníci: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 15 účastníků.

Rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny
O lektorce Michaele Němcové
Ve svém profesním životě s obdivem proplouvám mezi mnoha zajímavými lidmi a obory. Vystudovala jsem VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie. Jsem lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Také jsem vystudovala Státní konzervatoř, obor operní zpěv, věnuji se alternativní a rockové hudbě a výuce zpěvu. Učila jsem 6 let na 1. stupni základní školy, vždy ve školách, kde zaměření školy poskytovalo možnost vzdělávat společně i děti se znevýhodněním. Své vlastní děti jsem 7 let učila doma. Kromě pedagogiky a hudby miluji volný čas a lenošení s hromadou pěkných knih kolem sebe.
O kurzu absolventi řekli:
„Školení bylo úžasné! Přineslo mi metody, které jsou z praxe!“
„Zcela jistě poznatky využiji ve své pedagogické práci. Vyzkouším nápady, které mě nejvíce zaujaly. Přednáška byla zajímavá a rozhodně nebyla nudná.“
„Lektorka mi byla sympatická. Dané problematice rozumí a hodně jsem si od ní ze semináře odnesla.“
„Poznatky ve své praxi využiji, některé aktivity zařadím do výuky. Oceňuji příjemný výstup lektorky.“
„Kurz mi přinesl ujasnění si pojem inkluze, zajímavé nápady.“
Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 600 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 31.9.2013. Variabilní symbol uveďte 19092013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.
Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA
Kam zasahují kompetence asistenta pedagoga a kam už ne? Jaká je jeho role ve třídě? Musí asistent pedagoga nutně rušit ve třídě? Kdo žáka se znevýhodněním hodnotí a kdo mu vysvětluje učivo? Na všechny tyto otázky a ještě mnoho dalších týkajících se tandemu pedagogických pracovníků v jedné třídě naleznou odpověď účastníci tohoto semináře.
Celodenní seminář nabídne učitelům a asistentům v běžných školách informace, zkušenosti a návody, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a možnosti účinné komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem. Kurz bude veden prožitkovou formou.
Přínosy semináře
 budete znát zákonné podklady k pracovní pozici asistenta
 vyzkoušíte si v modelové lekci roli žáka, žáka se SVP, učitele a asistenta; budete reflektovat své zkušenosti; v modelové lekci si zároveň vyzkoušíte několik metod aktivního nebo učení
 budete uvažovat o rolích a zodpovědnostech učitele i asistenta nejen z pohledu litery zákona, ale i z pohledu konkrétních potřeb a zkušeností všech účastníků. Budete formulovat své postoje a také nahlédnete postoje ostatních
 budete navrhovat a hodnotit různé způsoby zápisu průběhu vzdělávání u začleněného žáka
 uvidíte ukázky zápisů, hodnocení a plánování práce. Budete mít možnost hodnotit, který z nich je pro vás ve škole a ve vaší situaci využitelný
Název kurzu: Společný seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga
Lektorka: Michaela Němcová
Termín konání: 24. 9. 2013, 9 – 17 hod
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 1 200 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Akreditace:
Seminář je připraven k akreditaci MŠMT v systému DVPP .
Účastníci:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 20 účastníků.

Rozsah kurzu:
8 vyučovacích hodin
O lektorce Michaele Němcové
Ve svém profesním životě s obdivem proplouvám mezi mnoha zajímavými lidmi a obory. Vystudovala jsem VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie. Jsem lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Také jsem vystudovala Státní konzervatoř, obor operní zpěv, věnuji se alternativní a rockové hudbě a výuce zpěvu. Učila jsem 6 let na 1. stupni základní školy, vždy ve školách, kde zaměření školy poskytovalo možnost vzdělávat společně i děti se znevýhodněním. Své vlastní děti jsem 7 let učila doma. Kromě pedagogiky a hudby miluji volný čas a lenošení s hromadou pěkných knih kolem sebe.
Co o kurzu řekli jeho absolventi:
„Líbilo se mi to moc. Způsob práce, který sám obsahoval prvky inkluzívního přístupu, OCEŇUJI VELICE.“
„Lektorka mi vlila do žil více optimismu“
„Poděkování. Pro mě 1. Kurz s efektivním dopadem na mou práci.“
„Úžasně naplňující a motivující, pozitivní naladění pro věc je nakažlivé 🙂
Reportáž z kurzu si můžete přečíst zde:
http://www.inkluze.cz/clanek-556/spoluprace-mezi-ucitelem-a-asistentem-pedagoga
Fotky ze společného semináře pro pedagogy a asistenty pedagoga z května 2013.

Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 1 200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 31.8.2013. Variabilní symbol uveďte 24092013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Cenové zvýhodnění pro školy
Škola, která na kterékoliv jednodenní kurzy v rámci Vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky do konce června zašle více pedagogických pracovníků bude mít po třetím uchazeči na každého dalšího 10% slevu. V případě, že máte nárok na slevu, uveďte to do poznámky do přihlašovacího formuláře.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

OCHUTNÁVKOVÝ KURZ FEUERSTEINOVA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACOVÁNÍ
Kurz „Úvod do instrumentálního obohacení aneb cesta ke zprostředkování učení“ je zážitkovým kurzem, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení. Světově proslulý pedagog a psycholog sestavil ucelený systém pracovních listů, které rozvíjí řešitelovy poznávací funkce a jeho schopnost projít učením v souvislostech. Metoda přináší umění vytvořit si vlastní strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže lépe se orientovat ve vlastním životě. Program posiluje pocity kompetence a odstraňuje negativní sebepojetí. Mottem této laskavé metody jsou věty: „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím“. Účastníci kurzu nad pracovními listy prožijí zprostředkované učení, které jim může být inspirací pro jejich školní či poradenskou práci. Více o metodě, lektorce aj. na www.ucime-se-ucit.cz
Název kurzu: Ochutnávkový kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování
Lektorka: PaedDr. Eva Váňová
Termín konání: 25. 9. 2013, 9 – 17 hod
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 1 200 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Akreditace:
Seminář je připraven k akreditaci MŠMT v systému DVPP .
Účastníci:
Kurz je určen pro pedagogům, psychologům, asistentům pedagoga, rodičům, zájemcům…
Kapacita kurzu je min 12 a max 25 účastníků.
Rozsah kurzu:
8 vyučovacích hodin
O Lektorce Evě Váňové:
Vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 1988 složila rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování chemii. Působila na Gymnáziu v Mostě a na Základní škole Brigádníků v Praze 10, kterou po šest let vedla jako ředitelka.

Mnoho energie věnovala dětem s poruchami učení a individuální integraci dětí se zdravotním postižením. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na inkluzi, tvořivé učení a arteterapii. Již pátým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování. Instrumentálnímu obohacování se věnuje i na katedře psychologie na PedF UK. Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a je zakládajícím členem Autorizovaného tréninkového centra při Pedf UK Praha.
Co o kurzu řekli jeho absolventi:
„Kurz mě hodně obohatil, mnoho mi dal i do mého osobního života. Lektorka kurzu, paní Váňová, byla úžasným přínosem (pro mě určitě). Práce s ní byla velmi dobrá, příjemná, profesionální. mnoho mi to dalo.“
„Zajímavý úvod do problematiky. Spousta zajímavých informací – těším se na další kurz.“
„Kurz byl plně účelový, část poznatků určitě využiji. Lektorka je super …“
„Kurz splnil mé očekávání víc, než jsem čekala. Určitě poznatky využiji při práci se svým žákem…“
„Velmi pěkné a obohacující…Vytváření strategie jsem použila ve své praxi, a ono to funguje!“
„Mám pocit, že jsem objevila něco vynikajícího. Jednoduché a účinné. Blízké. Jsem spokojená. Co mi vadilo? Že to bylo tak krátké.“
„Jsem spokojená! Kurz mě nadchl pro další studium metody v budoucnosti.“
„Líbí se mi možnost vidět, jak vypadají další instrumenty…“
„Vše na sebe navazovalo a díky opravdu skvělé paní lektorce byl kurz poučný, vzdělávací a zábavný. Začal jsem si více věřit ve věcech, které mě dříve tolik nebavily.“
„Hlavně mě zaujaly ukázky dalších instrumentů. Paní lektorce děkuji za zajímavou a fundovanou přednášku, trpělivost při zodpovídání dotazů a zajímavé informace.“
„Přínos vidím v prezentaci uceleného systému FIE – představení ostatních instrumentů. Děkuji.“
O metodě a jejím využití si můžete přičíst zde:
http://www.inkluze.cz/clanek-385/feuersteinova-metoda-v-praxi
Informace o platbě kurzu Částku 1 200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 8.9.2013. Variabilní symbol uveďte 25092013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.

Cenové zvýhodnění pro školy
Škola, která na kterékoliv jednodenní kurzy v rámci Vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky do konce června zašle více pedagogických pracovníků bude mít po třetím uchazeči na každého dalšího 10% slevu. V případě, že máte nárok na slevu, uveďte to do poznámky do přihlašovacího formuláře.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

KURZ EFEKTIVNÍ VYUČOVACÍ TECHNIKY
Co od současné školy očekáváme?
Co očekáváme od inkluzivní školy?
Jak učit děti, aby učení vedlo k trvalému zapamatování?
Jak naplánovat a zorganizovat výuku v inkluzivní třídě tak, aby pracovaly všechny děti?
Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí, povah, způsobů přemýšlení?
Jak takové učení hodnotit?
Jak „obhájit“ nebo „vysvětlit“ takové učení před nedůvěřivci?
Takové podobné otázky nás – pedagogy i asistenty pedagoga – napadají, když chceme učit tak, aby děti byly ve výuce aktivní. Což neznamená, že „běhají“ nebo se „válejí na koberci“. Aktivní učení znamená vytvořit prostor pro osobnost každého zúčastněného, pro jeho názorové zrání, nabývání kooperativních dovedností, schopnosti argumentovat, formulovat svůj názor, ale také nabývat znalostí a rozumět jim v souvislostech s našimi životy. V kurzu nabízíme prožití modelových lekcí, jak s dětmi pracovat, a následnou diskusi o použitých postupech a důvodech k nim. V čem jsou klady otevřeného, aktivního učení, a naopak – kde můžeme narazit na problémy. Také se jistě dotkneme způsobů komunikace mezi učitelem a asistentem.
Název kurzu: Efektivní vyučovací techniky
Lektorka: Michaela Němcová
Termín konání: 8. 10. 2013, 9 – 17 hod
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 1 200 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Akreditace: Seminář je akreditovány MŠMT v systému DVPP .
Účastníci: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří učí ve třídách i vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 15 účastníků.
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin (8×45 min)

O Lektorce Michaele Němcové
Ve svém profesním životě s obdivem proplouvám mezi mnoha zajímavými lidmi a obory. Vystudovala jsem VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie. Jsem lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Také jsem vystudovala Státní konzervatoř, obor operní zpěv, věnuji se alternativní a rockové hudbě a výuce zpěvu. Učila jsem 6 let na 1. stupni základní školy, vždy ve školách, kde zaměření školy poskytovalo možnost vzdělávat společně i děti se znevýhodněním. Své vlastní děti jsem 7 let učila doma. Kromě pedagogiky a hudby miluji volný čas a lenošení s hromadou pěkných knih kolem sebe.
Ohlasy absolventů kurzu Efektivní vyučovací techniky
„Líbilo se mi zapojení všech (pohyb v prostoru). Osvětlení inkluze a integrace, vyjádření našich snů a očekávání, odpovědi na naše otázky.“
„Obrovské nasazení, nadšení a vtažení všech účastníků do forem výuky praktickým způsobem. Úžasné propojení různých předmětů (např. přírodověda a čeština).“
„Super akční seminář, který předčil mé očekávání. Děkuji paní Němcové a těším se na příští shledání.“
„Velmi zajímavá ukázka, jak pracovat v hodině s dětmi.“
„Lektorka měla zajímavý styl vyučování, ukázky metod aktivního učení včetně zdrojů.“
Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 1 200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 22.9.2013. Variabilní symbol uveďte 08102013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Cenové zvýhodnění pro školy
Škola, která na kterékoliv jednodenní kurzy v rámci Vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky do konce června zašle více pedagogických pracovníků bude mít po třetím uchazeči na každého dalšího 10% slevu. V případě, že máte nárok na slevu, uveďte to do poznámky do přihlašovacího formuláře.

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

TVORBA PROFILU NA JEDNU STRÁNKU
Profil na jednu stranu je souhrn důležitých informací o dítěti či mladém člověku a o způsobech jak jej nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil na jednu stranu dává možnost začleněným dětem a mladým lidem vyjádřit své silné stránky a ujasnit si, jakou podporu ve škole potřebují.
Občanské sdružení Rytmus pořádá metodické setkání, během kterého se budete moci s nástrojem seznámit, naučit se jej vytvářet a využívat ve škole. Na závěr setkání obdržíte tištěnou publikaci Metodický průvodce Profil na jednu stránku. Metodika obsahuje informace, co je to profil na jednu stránku, jak se tvoří, pro koho je určen. Dále v něm naleznete pracovní listy pro získávání informací k sestavení profilu a nedílnou součástí metodiky jsou i ukázky profilů konkrétních dětí.
Název kurzu: Metodické setkání k tvorbě Profilu na jednu stránku
Lektorka: Radka Čebišová
Termín konání: 11. 10. 2013, 9 – 13 hod
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 600 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Akreditace: Seminář je akreditovány MŠMT v systému DVPP .
Účastníci: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Kurz je vhodný i pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 15 účastníků.
Rozsah kurzu: 4 vyučovací hodiny

O Lektorce Radce Čebišové
Vystudovala obor speciální pedagogika na UJAK v Praze. Pracovala 6 let jako klíčová asistentka a logopedka v Zahradě, p.s.s. Kladno a 2 roky v Dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek Kladno jako speciální pedagožka, učitelka a logopedka. Zde se podílela na zavádění alternativních komunikačních systémů u verbálně nekomunikujích dětí. Absolvovala vzdělávací kurz pro nezávislé zprostředkovatele podpor a kurz Plánování zaměřené na člověka v rámci mezinárodního projektu „New Paths to Inclusion“. V současné době pracuje jako lektorka a konzultantka v občanském sdružení Quip – Společnost pro změnu. Je akreditovanou lektorkou pro kurz Hodnocení míry potřebné podpory. Profil lektorky naleznete na: http://www.kvalitavpraxi.cz/…5/001845.pdf
Co vám vzkazují absolventi kurzů:
„Vyzkoušejte, budete obohaceni.“
„Doporučuji!“
„Určitě stojí za to – v praxi může hodně pomoci usnadnit předávání informací o žácích …“
„Praktické, snadno pochopitelné, osobní, radostná atmosféra.“
Video
Co o kurzu řekla ředitelka Hana Procházková a asistentka pedagoga Iveta Hronková https://www.youtube.com/watch?v=Hm65HNx1z0M&feature=player_embedded#!
Fotografie z kuru Profil na jednu stránku z listopadu 2012.

Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 600 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 26.9.2013. Variabilní symbol uveďte 11102013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

TVORBA A VYUŽITÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU
Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním ze základů kvalitního vzdělávání žáků se znevýhodněním. Jeho sestavení však není jednoduché, pokud chceme, aby byl pro učitele vodítkem, jak děti vzdělávat. Individuální vzdělávací plán nemůže být „formální formulář“, ale živý dokument, který při dobrém nastavení bude učiteli ku pomoci, nikoli k starosti.
Během kurzu se budeme zabývat také tím, jak efektivně definovat vzdělávací cíle vzhledem k individuálním potřebám žáků. Budete se věnovat sestavování IVP, aby dosáhl formy nástroje, který vám pomůže při každodenní pedagogické práci se začleněným žákem. Z kurzu si odnesete modelový IVP a nabídku metod, které budete moci ve škole uplatnit. Nelze vynechat, že se v rámci kurzu seznámíte s jedním z nástrojů Přístupu zaměřeného na člověka.
Okruhy kurzu:
 legislativní a jiné dokumenty vztahující se k tvorbě IVP
 vytipování vzdělávacích a sociálních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 praktické sestavení IVP, kdo má být do sestavení zapojen (týmová spolupráce)
 vytipování různých metod a nástrojů pro sestavení IVP
 seznámení se s nástrojem Přístupu zaměřeného na člověka
 tvorba modelového IVP
 vyhodnocení kladů a možných úskalí práce s IVP
 reflexe postupu práce s IVP ve své škole
 diskuse a konzultace
Název kurzu: Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu
Lektorka: Michaela Němcová
Termín konání: 22. 10. 2013, 9 – 17 hod
Místo konání: Praha
Cena: 1 200 Kč (cena zahrnuje lektorné, základné občerstvení a organizaci kurzů)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem – ON-LINE FORMULÁŘ
Akreditace:
Seminář je připraven k akreditaci MŠMT v systému DVPP .

Účastníci:
Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 20 účastníků.
Rozsah kurzu:
8 vyučovacích hodin
O lektorce Michaele Němcové
Ve svém profesním životě s obdivem proplouvám mezi mnoha zajímavými lidmi a obory. Vystudovala jsem VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie. Jsem lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Také jsem vystudovala Státní konzervatoř, obor operní zpěv, věnuji se alternativní a rockové hudbě a výuce zpěvu. Učila jsem 6 let na 1. stupni základní školy, vždy ve školách, kde zaměření školy poskytovalo možnost vzdělávat společně i děti se znevýhodněním. Své vlastní děti jsem 7 let učila doma. Kromě pedagogiky a hudby miluji volný čas a lenošení s hromadou pěkných knih kolem sebe.
Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 1 200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 6.10.2013. Variabilní symbol uveďte 22102013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Cenové zvýhodnění pro školy
Škola, která na kterékoliv jednodenní kurzy v rámci Vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky do konce června zašle více pedagogických pracovníků bude mít po třetím uchazeči na každého dalšího 10% slevu. V případě, že máte nárok na slevu, uveďte to do poznámky do přihlašovacího formuláře.

Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

JAK VYTVOŘIT A EFEKTIVNĚ VYUŽÍT IVP PRO ŽÁKY S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
Účastnici kurzu budou seznámení s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Součástí kurzu bude i seznámení se základními legislativními normami, které vzdělávání těchto dětí upravují.
V úvodu kurzu budou účastníkům představeny způsoby práce v předškolním věku prostřednictvím videozáznamů. Dále bude kurz seznamovat účastníky s různými metodami práce s dětmi, s možnostmi jak rozvíjet jejich komunikaci, budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního programu speciálních škol. Účastníci se dále seznámí s oběma částmi Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu speciální. Podrobně se budou věnovat možnostem naplnění rehabilitačního programu a to i pomocí nových výukových možností jako je IPad.
Součástí kurzu budou ukázky individuálních plánů, které účastníkům poslouží při praktických cvičeních zaměřených na tvorbu IVP.
Během kurzu bude rovněž prostor pro oblast vzdělávání dětí v ústavní výchově.
Název kurzu: Jak vytvořit a efektivně využívat IVP pro děti s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
Lektorka: Mgr. Lada Chaloupková
Termín konání: 31. 10. 2013, 10 – 16 hod
Místo konání: Praha
Cena: 800 Kč (cena zahrnuje lektorné, základné občerstvení a organizaci kurzů)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem – ON-LINE FORMULÁŘ
Akreditace:
Seminář je připravován k akreditaci MŠMT v programu DVPP .
Účastníci:
Kurz je určen:
 pro pedagogické pracovníky
 pro pracovníky stacionářů
 pro pracovníky domovů pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita kurzu je min 10 a max 20 účastníků.

Rozsah kurzu:
6 vyučovacích hodin
O lektorce Ladě Chaloupkové
Po vystudování Pedagogické fakulty UK, obor Speciální pedagogika pracovala ve Středisku rané péče pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením, jako poradce na podporu rozvoje dítěte a kompetencí jeho rodičů. Od roku 1997 pracovala v o.s. SPIN, kde absolvovala základní a supervizorský výcvik v metodě Videotréninku interakcí (dále jen VTI) .
V současné době pracuje jako metodik osobní asistence v o.s. Rytmus. Spolupracuje na řadě projektů zaměřených na rozvoj inkluzívního vzdělávání v České republice.
V rámci lektorské činnosti organizuje a vede semináře zaměřené na:
 rozvoj komunikace u dětí pro rodiče i odborníky
 na rozvoj komunikace u batolat – Znakování s miminky
 na problematiku výchovy dětí
 aktivně se podílí na kursech pro pracovníky ze sociální sféry
Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 800 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 6.10.2013. Variabilní symbol uveďte 31102013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurz. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.

INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI – ORGANIZACE PRÁCE V JEDNÉ ČESKÉ TŘÍDĚ (ROZŠÍŘENÝ SEMINÁŘ)
Účastníci semináře uslyší, jak probíhala práce s dětmi v konkrétní třídě běžné základní školy, jaká byla její úskalí i klady.
Seminář je ukázkou organizace práce, zacílené na různé metody práce i způsoby plánování a hodnocení. Tak, aby děti ve třídě navzájem spolupracovaly, a aby byly zapojeny do práce všechny děti třídy, ať už jsou to děti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ne.
Tento seminář si klade za cíl být tržištěm nápadů, nabídkou možností a inspirací. Bude možné také vidět ukázky pracovních listů, zadání práce, hodnotících formulářů a jiných materiálů.
Seminář je veden prožitkovou formou, účastníci aktivně spolupracují a vyzkoušejí si sami na sobě některé způsoby práce, které je možné použít ve škole.
Základní okruhy, kterými se budeme v semináři zabývat:
– Jak vypadá inkluzivní třída?
– Organizace dne ve třídě, komunitní kruh, pravidla
– Týdenní plány, povinné a dobrovolné úkoly
– Komunikace s rodiči
– Hodnocení a sebehodnocení
A ještě navíc se podíváme na:
– Integrovaná tematická výuka, průřezová témata
– Společná práce + individuální práce; organizace, cíle
– Systém zadávání práce žákům, podíl dětí na plánování práce
– Řešení problémů, prevence, dohody s žáky
– Ke každé z oblastí možnost diskuze + prostor pro otázky a společné hledání odpovědí
– Možnost burzy nápadů, materiálů, zkušeností (přivezte případně s sebou krátký příspěvek)
Vzkaz lektorky: „Seminář je určen všem, kdo se rádi nechají inspirovat, hledají nápady a podněty ke své práci s dětmi“.

Název kurzu: Inkluzívní vzdělávání v praxi
Lektorka: Michaela Němcová
Termín konání: 12.11.2013
Místo konání: Praha
Cena kurzu: 1 200 Kč (v ceně jsou zahrnuty lektorská činnost, základní občerstvení a organizace akce)
Přihlaste se:
Přihlásit se můžete prostřednictvím on-line formulářem.
Účastníci: Kurz je určen pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří vzdělávají začleněné děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kapacita kurzu je min 10 a max 15 účastníků.
Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin
O lektorce Michaele Němcové
Ve svém profesním životě s obdivem proplouvám mezi mnoha zajímavými lidmi a obory. Vystudovala jsem VOŠ Jabok, obor sociální pedagogika a teologie. Jsem lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Také jsem vystudovala Státní konzervatoř, obor operní zpěv, věnuji se alternativní a rockové hudbě a výuce zpěvu. Učila jsem 6 let na 1. stupni základní školy, vždy ve školách, kde zaměření školy poskytovalo možnost vzdělávat společně i děti se znevýhodněním. Své vlastní děti jsem 7 let učila doma. Kromě pedagogiky a hudby miluji volný čas a lenošení s hromadou pěkných knih kolem sebe.
Dílna druhé pomoci
Pro absolventy kurzu nabízíme navazující metodické setkání, které má sloužit k prohloubení tématu, k dalším konzultacím naučených a využívaných metod, k odbourání obav, ke sdílení nových nápadů. Termín setkání bude upřesněn na samotném kurzu.
Informace o platbě kurzu Částku 1 200 Kč prosím zašlete na účet KB Praha 2, č.ú. 27 – 2285770277/0100 do 27.10.2013. Variabilní symbol uveďte: 12112013. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu. V případě, že neuvedete správný variabilní symbol a jméno účastníka kurzu do zprávy pro příjemce, nebudeme schopni rozpoznat osobu, za kterou je kurzovné uhrazeno. Proto Vás prosíme, abyste dodrželi naše požadavky platby z důvodu identifikace platby. Děkujeme.

Cenové zvýhodnění pro školy
Škola, která na kterékoliv jednodenní kurzy v rámci Vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky do konce června zašle více pedagogických pracovníků, bude mít po třetím uchazeči na každého dalšího 10% slevu. V případě, že máte nárok na slevu, uveďte to do poznámky do přihlašovacího formuláře.
Odhlášení z kurzu lze provést e-mailem nebo telefonicky. V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 10 dní před jeho začátkem, anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, budeme Vám účtovat plnou cenu za kurzu. V případě, že se nemůžete náhle zúčastnit kurzu, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici. Případné ubytování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
Vyhrazujeme si právo ze závažných důvodů (např. nemoc lektora) změnit termín konání kurzu. V takovém případě Vám bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána nabídka náhradního termínu a po dohodě se zájemcem lze kurz buď přesunout, nebo zrušit bez storno poplatků.
www.rytmus.org Aktuální informace o možnosti vzdělávání
www.inkluze.cz Pro pravidelný odběr novinek týkajících se nejen vzdělávacích kurzů, ale veškerého dění v oblasti inkluzívního vzdělávání
kurzy@rytmus.org V případě dotazů ohledně kurzů se obraťte na jeho koordinátora

katalog_podzim_2013

Komentáře nejsou povoleny.