O speciálně pedagogickém centru

O speciálně pedagogickém centru

Speciálně pedagogické centrum
je školské poradenské zařízení, které zajišťuje pro děti, žáky,
studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení
informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost. Poskytují
odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby,
preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného vzdělávání
dětí, žáků a studentů při přípravě na budoucí povolání. Školské
poradenské zařízení spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany děti
a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s
dalšími orgány a institucemi.

SPC v Kroměříži je určeno pro děti, žáky a studenty s kombinací zdravotního postižení, tělesným postižením, autismem a dalšími poruchami autistického spektra (dále jen PAS).

SPC je součástí
Základní školy a Mateřské školy speciální Kroměříž, F. Vančury 3695 v Kroměříži.
Konzultační den: Pondělí, 13:00 – 15:00

Pracoviště Valašské Meziříčí: Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí (budova základní školy) 
Konzultační den: Pondělí, 13:00 – 15:00

Odbornou péči našeho centra zajišťují speciální pedagogové – psychoped, oftalmoped, logoped, surdoped, somatoped, speciální pedagog se zaměřením na autismus a PAS, psycholog a sociální pracovnice. Ředitelka školy je také ředitelkou SPC.

Bližší informace o školeních prováděných našimi pracovníky můžete získat na našem pracovišti osobně nebo elektronicky či telefonem.

Nabídka centra

Nabízíme

 • předávání informací rodičům formou názorných ukázek práce s dítětem v jednotlivých oblastech výchovy ve smyslu ucelené rehabilitace
 • zácvik rodičů – jak mohou hravou formou pracovat s dítětem tak, aby získalo potřebné vědomosti, dovednosti a návyky pro vstup do jakéhokoli typu vzdělávání (ambulantně nebo přímo v
  rodině)
 • stimulace podle druhu postižení
 • odborné přednášky a semináře pro učitele
 • besedy s rodiči
 • zapůjčování speciálních a kompenzačních pomůcek, odborné literatury
 • depistáže dětí v rodinách od nejranějšího věku dítěte ve spolupráci s pediatry, psychology, odbornými lékaři a pracovníky sociální péče v daném regionu;

Poskytujeme

 • psychologickou diagnostiku metodami vhodnými pro děti a mladistvé se zdravotním postižením, orientační psychologické vyšetření v průběhu jejich sledování, vyšetřená dle vzniklé potřeby a komplexní vyšetření v souvislosti s rozhodnutím o zařazení dítěte do školy
 • odborné konzultace učitelům i rodičům dětí s postižením integrovaných do
  běžných škol, pomoc při řešení vzniklých výchovných a výukových problémů
 • rozvoj komunikativních dovedností z pohledu všech rovin, využití alternativní a augmentativní komunikace
 • orofaciální stimulace
 • zdravotní tělesnou výchovu cílenou na daný typ postižení např. klasické
  rehabilitační cvičení, synergetickou reflexní terapii, magnetoterapii, polohování a léčebné prvky jógy, stimulaci na gymballech a overballech
 • u dětí se zrakovým postižením výcvik specifických činností a dovedností – čtení Braillova písma, nácvik psaní na Pichtově stroji, ovládání PC s hlasovým výstupem, práci se zvětšovací kamerovou lupou, prostorovou orientaci samostatného pohybu, praktickou výchovu, sebeobsluhu a rozvoj smyslů.
 • individuální vzdělávání dětí a žáků s hlubokou mentální retardací
 • rannou péči, výcvik v programu Portage
 • intervence u klientů s PAS (strukturované učení, některé interakční a komunikační terapie)

Zajišťujeme

 • poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro děti, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte a pedagogické pracovníky
 • zpracování podkladů k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení
 • zpracování komplexních podkladů pro orgány státní správy ve školství
 • speciálně pedagogická výchovná vzdělávací činnosti u integrovaných dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením
 • metodické vedení při sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro integrované děti, žáky a studenty.
 • komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku s návrhem opatření na
  odstranění či zmírnění následků zdravotního postižení dítěte ve
  spolupráci s ostatními odborníky SPC
 • individuální výuku dětí se speciálními vzdšlávacími potřebami, které nemohou pravidelně docházet do školy
 • komplexní rehabilitační péči se zřetelem k tělesnému a zdravotnímu
  oslabení dětí a k jejich přípravě pro povolání i k následnému
  pracovnímu a společenskému zařazení
 • optimální zařazení se zdravotním postižením ve vyučování a při pobytu ve škole
 • seznámení rodičů a pedagogů s využitím vhodných relaxačních a kompenzačních pomůcek k eliminaci zátěže při vyučování
 • spolupráci s orgány sociálně právní ochrany, orgány péče o mládež a rodinu a zdravotnickými zařízeními
 • informace pro zákonné zástupce o možné sociální podpoře rodiny v oblasti péče o dítě s postižením – aktivní pomoc při vyřizování žádosti

Komentáře nejsou povoleny.