Kurzy pro rok 2011-2012

Rytmus, o.s.

Středisko podpory inkluze                             

Londýnská 81

120 00 Praha 2                                                 

Tel: 224 942 695, 733 640 449

e-mail: spi@rytmus.org                                  


 

 

 

Nabídka akreditovaných vzdělávacích programů DVPP

pro učitele a asistenty pedagoga

 

Středisko podpory inkluze o.s. Rytmus připravilo na školní rok 2011/2012 novou nabídku vybraných  akreditovaných vzdělávacích programů na podporu inkluzívního vzdělávání.

Cílem seminářů je vybavit účastníky základními teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámit je s principy inkluzívního přístupu ke vzdělávání, vhodnými vyučovacími technikami, didaktickými pomůckami, ukázat příklady dobré praxe a nabídnout inspiraci pro vlastní práci.

Na základě ohlasů a podnětů z terénu nabízí Rytmus vedle klasicky organizovaných seminářů a kurzů také tzv. vzdělávání „na klíč“. Pro jednotlivé školy sestaví vzdělávací program z témat, která pedagogy nejvíce zajímají, a lektory doveze až k nim. Obsah, rozsah a termín akce se stanoví po vzájemné dohodě. Vzhledem k omezeným možnostem nabízíme pro školy na Moravě jen některé z kurzů „na klíč“ a tyto jsou označeny písmenem – M. V tomto školním roce jsou pro Vás tyto kurzy ZDARMA. Jsou součástí projektu „Vzděláním pro změnu“ a jsou hrazeny z fondů EU. V případě zájmu o další z nabízených kurzů sledujte naše webové stránky, kde se vždy včas objeví nabídka s termínem konání a přihláškou. Nebo můžete zaslat mailem předběžnou přihlášku na kurz, který Vás zajímá. Kontakt na Vás si uložíme do databáze a včas Vás o konání kurzu vyrozumíme. Dále můžete mailem potvrdit, že máte zájem o zasílání veškerých našich nabídek a mi Vám je budeme zasílat.

 

Témata jednotlivých seminářů:

Úvod do inkluzívního vzdělávání – MORAVA

Smyslem semináře je pomoci pedagogickým pracovníkům běžných škol porozumět významu a důležitosti inkluzívního vzdělávání. Je zaměřen především na vybudování postojů potřebných k vytváření inkluzívních škol a tříd. Účastníci budou seznámeni s principy inkluze, s jejími východisky a smyslem, příklady dobré praxe i legislativním zázemím.

Úpravy učebních témat I.

Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s možnostmi úprav a zjednodušení učiva na 1. stupni ZŠ tak, aby vyhovovalo úrovni chápání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, dále s možnostmi a formami individuální práce, poskytnout praktické návody a inspiraci a dát prostor pro konzultaci vlastní problematiky.

Úpravy učebních témat II.

Během semináře se účastníci seznámí s možnostmi úprav a zjednodušení učiva na 2. stupni ZŠ, s možnostmi a formami individuální práce. Seminář má praktické zaměření – teoretický výklad bude střídat praktická činnost, účastníci mohou konzultovat vlastní problematiku a pod vedením lektorů si zkusí upravit zadané učební téma.   

Efektivní vyučovací techniky, zapojení spolužáků – MORAVA

Cílem semináře je předat učitelům běžných škol informace, zkušenosti a návody, jaké vyučovací techniky ve třídě se začleněnými žáky se zdravotním postižením umožňují naplňovat jejich vzdělávací potřeby a efektivně tak rozvíjet jejich potenciál. Účastníci semináře budou kromě odborného výkladu seznámeni s praktickými ukázkami organizace práce ve třídě a možnostmi zapojení spolužáků do podpory začleněného žáka.

Globální čtení

Účastníci semináře se seznámí s principy metody globálního čtení a získají praktické návody pro její využití při výuce čtení žáků, kteří mají při použití analyticko-syntetické metody značné potíže. Program zahrnuje také seznámení s existujícími pomůckami a praktický výcvik používání této metody.

Základy Makatonu

Komunikační systém Makaton je jednoduchý jazykový program, který využívá manuální znaky, symboly a mluvenou řeč. Cílem semináře je předat základní informace a seznámit pedagogické pracovníky běžných škol s tímto systémem a možnostmi jeho využití ve třídě, kde je začleněn žák s SVP.

Speciální pedagogika v kostce – MORAVA

Seminář obsahuje informace o jednotlivých typech postižení a zásadách práce i komunikace se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Metoda facilitace – „Učitelé pomáhají učitelům“

Třídenní kurz nabízí učitelům ověřenou a v praxi vyzkoušenou metodu, která umožňuje řešit problémy ve třídě ze zdrojů školy. Všichni účastníci si prakticky vyzkouší pomocí této metody systematicky vést skupinu při řešení konkrétního problému.

Kurz Instrumentálního obohacení

Metoda profesora Reuvena Feuersteina je založena na práci s jednotlivými nástroji-pracovními listy a je v České republice zatím téměř nepoužívaná. Jde přitom o velmi účinnou a lákavou metodu, která zásadním způsobem ovlivňuje schopnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se učit. Seminář je vhodný především pro školní psychology a speciální pedagogy.

 

V současnosti je podána žádost o akreditaci dalších tří témat s předpokladem zahájení jejich výuky ve druhé polovině října. Jsou to:

Alternativní komunikace – MORAVA

Cílem kurzu je představit učitelům a asistentům pedagoga možnosti AAK, teoretická východiska i praktické dovednosti – manuální znaky, práci s komunikační tabulkou, práci s počítačem, přehled pomůcek AAK a asistivní technologie. Absolvent kurzu získá přehled o možnostech alternativní a augmentativní komunikace, o praktické aplikaci, o pomůckách, které lze vyrobit či jaké lze využít.

Jak zvládat nežádoucí chování a agresivitu dětí – MORAVA

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi prevence nežádoucích jevů v chování žáků ZŠ, ukázat metody vedoucí k odhalení příčin poruch chování a nabídnout postupy a formy řešení problémů, které už nastaly.

Legislativní zajištění inkluzívního vzdělávání – MORAVA

Cílem semináře je seznámit účastníky se současnou platnou legislativou vztahující se k inkluzívnímu vzdělávání, pomoci jim zorientovat se v nových školských předpisech a na konkrétních příkladech ukázat, jak se promítají do praxe.

 

Semináře a kurzy jsou koncipovány převážně jako celodenní. Pokud se školy rozhodnou pro tzv. „vzdělávání na klíč“, mohou volit ze dvou variant. Buď zvolí jedno téma na celý den, nebo kombinaci několika témat, z nichž bude celodenní program sestaven. Podoba, termín a cena konkrétní akce se domluví na základě předběžné přihlášky a vznesených požadavků. 

 

Lektory jsou renomovaní odborníci v oblasti inkluze, se kterými Rytmus dlouhodobě spolupracuje při organizování seminářů, worshopů a konferencí a prosazování inkluzívního přístupu ke vzdělávání. Jsou mezi nimi vysokoškolští pedagogové, psychologové a speciální pedagogové, pracovníci SPC a PPP i učitelé z praxe.

Další informace na adrese spi@rytmus.org nebo na tel. 224 942 695, 733 640 449.

Komentáře nejsou povoleny.