AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • S-karta
  S-karta – karta sociálních výhod Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SPC
  SPC – speciálně pedagogické centrum Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Sociální rehabilitace
  Sociální rehabilitace - soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Sociální poradenství
  Sociální poradenství – sociální služba, kterou je ze zákona o sociálních službách povinen v základní formě zajistit bezplatně každý poskytovatel sociálních služeb. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Stacionář
  Stacionář - zařízení pro krátkodobý pobyt osoby s handicapem se zajištěnou odbornou péčí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Strukturované učení
  Strukturované učení - principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Snoezelen
  Snoezelen - multismyslová relaxační místnost Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Sociální služby
  Sociální služby –  služby určené osobám v nepříznivé sociální situaci (např. senioři se zhoršenou soběstačností, zdravotně postižení, bezdomovci, příslušníci etnických menšin, uprchlíci, osoby s mentálním postižením, uživatelé návykových látek, osoby s duševním onemocněním). Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Stupeň závislosti
  Stupeň závislosti - podle rozsahu potřebné pomoci a věku žadatele se stanoví stupeň závislosti, který je spojen s finančním příspěvkem. Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SRT
  SRT – synergetická reflexní terapie je léčebná metoda navozující uvolnění svalů i fascií, působí na vertebrogenní potíže, DMO, LMD, skoliosy, poruchy senzomotorické integrace a u osob po cévních mozkových příhodách. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SPU
  SPU - specifické poruchy učení můžeme rozdělit na specifické poruchy čtení  /dyslexie/, psaní /dysgrafie/, pravopisu /dysortografie/, počítání /dyskalkulie/, kreslení /dyspinxie/, hudebnosti /dysmúzie/, schopnosti vykonávat složité úkony /dyspraxie/. Současně si uvědomíme typické projevy ve vzdělávání a skutečnost, že se jednotlivé obtíže různě kombinují a v různé míře negativně ovlivňují vzdělávání žáků / studentů Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter