SLOVNÍČEK
 • Sociální služby
  Sociální služby –  služby určené osobám v nepříznivé sociální situaci (např. senioři se zhoršenou soběstačností, zdravotně postižení, bezdomovci, příslušníci etnických menšin, uprchlíci, osoby s mentálním postižením, uživatelé návykových látek, osoby s duševním onemocněním). Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Stupeň závislosti
  Stupeň závislosti - podle rozsahu potřebné pomoci a věku žadatele se stanoví stupeň závislosti, který je spojen s finančním příspěvkem. Zákon dělí závislost na pomoci druhých do čtyř stupňů: lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost a úplná závislost. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SRT
  SRT – synergetická reflexní terapie je léčebná metoda navozující uvolnění svalů i fascií, působí na vertebrogenní potíže, DMO, LMD, skoliosy, poruchy senzomotorické integrace a u osob po cévních mozkových příhodách. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SPU
  SPU - specifické poruchy učení můžeme rozdělit na specifické poruchy čtení  /dyslexie/, psaní /dysgrafie/, pravopisu /dysortografie/, počítání /dyskalkulie/, kreslení /dyspinxie/, hudebnosti /dysmúzie/, schopnosti vykonávat složité úkony /dyspraxie/. Současně si uvědomíme typické projevy ve vzdělávání a skutečnost, že se jednotlivé obtíže různě kombinují a v různé míře negativně ovlivňují vzdělávání žáků / studentů Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Rigidní chování
  Rigidní chování - Dítě si nehraje s hračkami či si hraje jiným způsobem než ostatní, může být přehnaně fixováno na některé předměty. Můžeme pozorovat přehnané reakce na určité zvuky či občasné záchvaty vzteku. Děti mají velmi rigidní chování a jsou citlivé. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Raná péče
  Raná péče - především terénní sociální služba, doplněná ambulantní formou, poskytovaná dítěti s postižením a a rodině tohoto dítěte ve věku až do 7 let. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Rettův syndrom
  Rettův syndrom - syndrom vyskytující se pouze u žen. Jeho prevalence je popisována  u 6 - 7 dívek ze 100 000. Příčina Rettova syndromu je genetická, mutace genu je situována na raménku chromozomu X a má mnoho podob. Tato různorodost se podílí na variabilitě projevů tohoto syndromu. Charakteristický je normální či téměř normální časný vývoj do pátého měsíce života. Poté dochází k regresu - následuje ztráta řeči, man Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Regres
  Regres – zpětný postup, návrat, ústup Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Potravinová intolerance
  Potravinová intolerance - na rozdíl od potravinové alergie, nezahrnuje imunitní reakci. Potravinová intolerance je způsobena nedostatkem nebo absencí látky nebo látek, které se v organismu podílejí na zpracování stravy. V případě pozření intolerantní složky potravin, tělo není schopno zpracovat danou potravinovou složku a dostavuje se netypická reakce organismu (zvracení, dávení, průjmy, kožní projevy, plynatost, b Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Příspěvek na péči
  Příspěvek na péči - je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Parkovací průkaz
  Parkovací průkaz - označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7), který nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“ (modrý znak pro tělesně postižené). Platí v rámci EU. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Průkaz ZTP, ZTP/P
  Průkaz ZTP, ZTP/P -  průkaz obdélníkového tvaru vydávaný osobám těžce postiženým (průkaz TP), osobám zvlášť těžce postiženým (průkaz ZTP) a osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem (průkaz ZTP/P). Občanům s těžkým tělesným, smyslovýmnebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Podpora řízená jednotlivcem
  Podpora řízená jednotlivcem - nový systém zajištění podpory pro lidi, kteří potřebují pravidelnou, dlouhodobou, placenou pomoc pro úspěšné zvládnutí činností každodenního života. Jde o systém podpory řízené jednotlivcem/uživatelem (self-directed support), který se začíná prosazovat v některých vyspělých zemích a pro který se např. ve Velké Británii vžil výraz „in control“. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PECS
  PECS - výměnný obrázkový komunikační systém Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Piktogram
  Piktogram - grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PAS
  PAS - porucha autistického spektra Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Pobytová sociální služba
  Pobytová sociální služba – uživatel v zařízení sociálních služeb bydlí – domov pro seniory, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, ústav sociální péče... Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Podpůrná skupina
  Podpůrná skupina - Podpůrná skupina znamená pravidelné setkávání skupiny 8-15 rodičů, sourozenců a blízkých, kteří jsou v úzkém kontaktu s člověkem s určitým typem postižení. Skupina svým členům poskytuje bezpečný prostor pro sdílení a vyjádření svých pocitů, prožitků a zkušeností, které je při péči o své blízké potkávají. Velká část setkání skupiny je věnována tématům, problémům a trápením, která chtějí řešit samo Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PPP – Pedagogicko – psychologická poradna
  PPP - Pedagogicko – psychologická poradna - poskytuje odborné psychologické a speciální pedagogické služby a konzultace žákům i pedagogům Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Opatrovník
  Opatrovník -  zákonný zástupce, který hájí zájmy jiného, pokud ten nemůže zejména před úřady jednat sám. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak pro i jen jedno konkrétní řízení. O ustanovení opatrovníka rozhoduje pouze soud a může být jím vždy advokát, jiná osoba jen tehdy, pokud s ustanovením za opatrovníka souhlasí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter