AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Impulsivnost
  Impulsivnost - mnohodimensionální pojem. Rychlé, neadekvátní reakce, které často předbíhají instrukci, vyvolávají chyby či omyly z nepozornosti. Časté bývá zapojování do rizikových, zdraví ohrožujících aktivit. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Invalidita
  Invalidita -   ztráta či snížení pracovní schopnosti. Vzniká buď v důsledku vážného onemocnění nebo úrazu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Inkluzivní vzdělávání
  Inkluzivní vzdělávání -  přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy (tzv.hlavní vzdělávací proud), která je na tento postup patřičně připravena. Ze svého principu nerozděluje děti na ty se speciálními vzdělávacími potřebami a bez nich. Pracuje se samozřejmostí k heterogennímu složení kolektivu a každý jedinec se proto stává objektem individualizovaného přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzděláv Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Inkluze
  Inkluze - znamená nejen formální zahrnutí do společnosti nebo organizace, nýbrž také přijetí ze strany ostatních členů skupiny. Vyžaduje změnu postoje od rezignovaného „musíme je vzít mezi sebe“ k uvědomění, že každý člověk je nějak odlišný Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Individuální vzdělávací plán (IVP)
  Individuální vzdělávací plán (IVP) - je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka.Vzniká na základě spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci,vedením školy, žákem a jeho rodiči (zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogickopsychologické poradny nebo speciálněpedagogického centra. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter