AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Atypický autismus
  Atypický autismus - Podle Hrdličky (2004) diagnózu atypického autismu použijeme, jestliže porucha zcela nesplňuje kritéria pro dětský autismus buď tím, že nejsou naplněny tři okruhy diagnostických kritérií nebo je opožděný nástup po třetím roce života. U dítěte najdeme řadu specifických sociálních, emocionálních a behaviorálních symptomů, jež se shodují s potížemi dětí s autismem. Slovy Krejčířové (2001): „Nejčastě Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Arteterapie
  Arteterapie - využívá výtvarné umění jako prostředek ke komunikaci. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • AAK
  AAK – augmentativní a alternativní komunikace Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Autismus vysoce funkční
  Autismus vysoce funkční -  základní sociální a komunikační funkce mívají lidé s vysoce funkčním autismem zachovány. Obtížně chápou sociální normu. Nedokážou uplatnit sociální takt, a proto se mohou jevit jako výstřední a neslušní. Řeč bývá dobře vyvinuta, ale komunikují bez ohledu na komunikačního partnera. Obvyklé je ulpívání na  oblíbených tématech, jež se odvíjí od jejich encyklopedických zájmů. Týmové spoluprác Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Autismus středně funkční
  Autismus středně funkční - pro lidi se středně funkčním autismem je charakteristická snížená schopnost navazovat sociální kontakt. V sociální komunikaci chybí spontaneita, bývají pasivní. Mluví částečně funkčně, v řeči se objevují zvláštnosti (záměna zájmen, slovní salát, echolálie, neologismy).      V chování můžeme pozorovat pohybové stereotypie, ve hře jsou patrné prvky vztahové, funkční a konstrukční hry. Rozum Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Autismus nízko funkční
  Autismus nízko funkční - lidé s touto úrovní adaptability bývají velmi uzavření a mají malou schopnost navazovat sociální vztahy. Pokud se řeč vytvoří, objevuje se v podobě echolálie. Věnují se jednoduchým stereotypním činnostem, časté je sebezraňování a agrese. U většiny lidí s nízko funkčním autismem spadají celkové schopnosti do pásma těžké mentální retardace. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Augmentativní komunikace
  Augmentativní komunikace - (z lat. augmentare - rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat již existující, ale pro běžné dorozumívání nedostatečné komunikační schopnosti. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Alternativní komunikace
  Alternativní komunikace – náhradní varianta komunikace za komunikaci verbální. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Ambulantní sociální služby
  Ambulantní sociální služby – uživatel za službami dochází do zařízení – patří sem např. poradny, nízkoprahová centra, denní stacionáře, sociálně-terapeutické dílny... Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • ADD
  ADD – porucha pozornosti bez symptomů hyperaktivity a impulzivity. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • ADHD
  ADHD – hyperkinetický syndrom s poruchou pozornosti se projevuje nepozorností, aktivitou a impulzivitou v míře, která není přiměřená mentálnímu věku a pohlaví dítěte. Jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, které kladou požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Afázie
  Afázie - narušení již vyvinuté schopnosti porozumění a produkce řeči. Vzniká po organickém poškození, zpravidla levé mozkové hemisféry a nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody, úrazy hlavy, nádory mozku či degenerativní onemocnění. Uvedená porucha komunikace se v převážné míře týká dospělé populace, ale setkáme se s ní i u pacientů mladších a v dětském věku. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Alergen
  Alergen – původce odmítavého postoje organizmu – například soja, mléko, lepek, pyl, prach. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Alergie
  Alergie – odmítavá reakce organizmu na určitý podnět – alergen – pyly, složky stravy, chlad, bakterie atd. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Asistenční pes
  Asistenční pes - pomáhá lidem s nějakým zdravotním postižením, které jim znemožňuje provádět některé úkony, pro tuto činnost prochází speciálním výcvikem. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Asistent pedagoga
  Asistent pedagoga – vypomáhá ve třídě na základě doporučení vydaného příslušným SPC pro žáka se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, který je v běžné třídě integrován. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Afekt
  Afekt - je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Aspergerův syndrom
  Aspergerův syndrom - u Aspergerova syndromu je stěžejní vývojová porucha sociálního porozumění, emočního prožívání a komunikace. Tyto potíže jsou v ostrém kontrastu s celkově dobrým intelektem a dobrými vyjadřovacími schopnostmi dítěte. Dle Krejčířové (2001) se tento syndrom liší od dětského autismu zejména nepřítomností těžké poruchy řeči. Lehké opoždění však vyloučeno není. Sacks(1997) uvádí, že lidé s Aspergerov Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Autismus
  Autismus  - je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter