SLOVNÍČEK
 • Zooterapie
  Zooterapie – přítomností zvířat nebo přímým kontaktem s nimi přispívá ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením, k jejich sociální integraci zlepšováním zdravotního a psychosociálního stavu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Zdravotní postižení
  Zdravotní postižení  - určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti). Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“ Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Workshop
  Workshop - forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému t Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Waldorfská škola
  Waldorfská škola -  na výchovu je zde nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. V metodách, jimiž učitelé waldorfských škol uvádějí své žáky do učiva, hraje důležitou roli obraz, rytmus a pohyb. Podobně významná role je dnes částí tradiční peda Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • VOKS
  VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém – způsob alternativní komunikace Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • VFA
  VFA - vysoce funkční autismus - základní sociální a komunikační funkce mívají lidé s vysoce funkčním autismem zachovány. Obtížně chápou sociální normu. Nedokážou uplatnit sociální takt, a proto se mohou jevit jako výstřední a neslušní. Řeč bývá dobře vyvinuta, ale komunikují bez ohledu na komunikačního partnera. Obvyklé je ulpívání na  oblíbených tématech, jež se odvíjí od jejich encyklopedických zájmů. Týmové spol Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Usnadňovaná komunikace
  Usnadňovaná komunikace - komunikační metoda, která umožňuje osobám s vážnými poruchami komunikace vyjadřovat se tím, že prstem ukazují na předměty, obrázky, písmena či slova. Komunikační partner, „usnadňovatel“, podporuje klientovi ruku, takže může vyjádřit své touhy, pocity, myšlenky… Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
  Úmluva o právech osob se zdravotním postižením -  první mezinárodní dohoda o lidských právech přijatá v 21. století, jež chrání práva asi 650 milionů zdravotně postižených lidí. Úmluva stanovuje, co je diskriminace na základě zdravotního postižení. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Terénní sociální služby
  Terénní sociální služby – sociální služby poskytované v přirozeném prostředí uživatele, na ulici, služba jde za klientem – například raná péče, osobní asistence Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Totální komunikace
  Totální komunikace - komplexní komunikace, která zahrnuje široké spektrum způsobů komunikace: mluvenou řeč, psaní, čtení, zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání i specifické tzv. augmentativní a alternativní způsoby komunikace atd. Cílem totální komunikace je umožnit dítěti využívat pro něj nejpřirozenější, "na míru šitý" komunikační prostředek. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Tenze
  Tenze - napětí nebo tlak ovlivněný působením vnějších nebo vnitřních vlivů (biologických, emocionálních, fyzikálních, společenských,…). Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • TEACCH
  TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children. Léčebný a výchovně vzdělávací program pro děti s autismem a příbuznými závadami a poruchami komunikace podle Erica Schoplera. Klade důraz na strukturu prostoru (uspořádání prostředí), strukturované vyučování (rozvrhovou pravidelnost, přesnou posloupnost činností, denní režim), vizualizaci (opora obrázky, fotografiemi, piktogramy), Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Transformace sociálních služeb
  Transformace sociálních služeb – podstatná změna, proměna stávajících sociálních služeb Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • S-karta
  S-karta – karta sociálních výhod Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • SPC
  SPC – speciálně pedagogické centrum Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Sociální rehabilitace
  Sociální rehabilitace - soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Sociální poradenství
  Sociální poradenství – sociální služba, kterou je ze zákona o sociálních službách povinen v základní formě zajistit bezplatně každý poskytovatel sociálních služeb. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Stacionář
  Stacionář - zařízení pro krátkodobý pobyt osoby s handicapem se zajištěnou odbornou péčí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Strukturované učení
  Strukturované učení - principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Snoezelen
  Snoezelen - multismyslová relaxační místnost Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter